Login

Voorwaarden

170120241139

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRIM.NL - VOOR CONSUMENTEN

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

1. Trim.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Trim Nederland B.V., gevestigd aan Lorentzweg 7, 3208LJ te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62821431. Trim Nederland B.V. heeft Btw-identificatienummer NL8549.71.129.B.01.

2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Trim.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Overeenkomst: iedere tussen Trim.nl en de consument, middels de webwinkel van Trim.nl, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Trim.nl zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.

4. Website/webwinkel: de webwinkel van Trim.nl, toegankelijk via www.trim.nl.

5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Trim.nl aan de consument te leveren zaken.

6. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trim.nl gericht aan de consument en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing voor klanten van Trim.nl die handelen in de uitoefening van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Trim.nl werkt voor consumenten uitsluitend als internetwinkel en/of afhaalbalie. Het bezoeken van de showroom van Trim.nl is niet mogelijk. Voor vragen of klachten kan per telefoon 0181-617833 of per e-mail ([email protected]) contact met Trim.nl worden opgenomen, zie ook extra uitleg button ‘Contact’ op de website.

2. Elk aanbod van Trim.nl is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

3. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Trim.nl dat een kennelijke fout of vergissing of minimale afwijking bevat.

4. In aanbiedingen op de website kunnen dezelfde foto’s als voorbeeld gebruikt worden bij meerdere producten. Foto's dienen slechts als ondersteuning om een idee van het product te geven. Men moet echter te allen tijde uitgaan van de omschrijving in de tekst op de website. Indien niet duidelijk is hoe het product er precies uitziet of indien de omschrijving niet overeenkomt met de foto, kan men vooraf uitleg aan Trim.nl vragen. Na ontvangst van de bestelling kan men geen rechten ontlenen aan de omstandigheid dat de foto niet overeenkomt met het geleverde product. Kleuren op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit wordt veroorzaakt door de fotocamera en door de kleurenkaart in de duurzame gegevensdrager van de consument. Trim.nl is niet aansprakelijk voor kleurverschillen en/of afwijkende kleuren.

5. Producten met speciale prijsaanbiedingen staan ook op de aanbiedingspagina van de website vermeld. Bij gratis producten, wordt slechts een gratis product per klant per bestelling gegeven.

6. Trim.nl behoudt zich steeds het recht voor zijn prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

7. De webwinkel is direct gekoppeld aan de voorraad van Trim.nl; indien een product bestelbaar is, is deze, onverminderd het bepaalde in lid 2, ook direct uit voorraad leverbaar. Indien een product niet op voorraad is, is het niet mogelijk om deze te bestellen. Zodra het product weer op voorraad is, zal deze ook automatisch weer bestelbaar zijn.

8. Een overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 9, tot stand op het moment dat het aanbod van Trim.nl op de daartoe door Trim.nl aangewezen wijze door de consument is aanvaard en de consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die expliciet in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens zal Trim.nl de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 2, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. Indien deze bevestiging niet binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling wordt ontvangen, heeft Trim.nl de bestelling niet ontvangen en geldt de overeenkomst al niet tot stand gekomen.

9. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geldt dat indien de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor het afhalen van de bestelling, de overeenkomst pas tot stand komt indien Trim.nl de door de consument gekozen afhaaldatum per e-mail heeft geaccordeerd en bevestigd, dan wel de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het afhalen van de bestelling op een door Trim.nl voorgestelde alternatieve datum. In het laatste geval ontvangt de consument eveneens per e-mail een bevestiging van de afhaaldatum.

10. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bestelling door de consument wordt afgehaald, is de prijs vermeld in het orderoverzicht dat de consument per e-mail ontvangt, nog niet aangepast aan de prijs die geldt voor het afhalen van de producten. De laatstbedoelde prijs wordt vastgesteld en door de consument per pin of contant betaald bij het afhalen van de bestelling. Bij het afhalen van de bestelling dient de consument het bedoelde orderoverzicht alsook de bevestiging als bedoeld in lid 9 aan Trim.nl te tonen.

11. Voor zover een door de consument besteld product niet op voorraad is, behoudt Trim.nl zich het recht voor de overeenkomst (voor dat gedeelte) te annuleren, zonder dat Trim.nl gehouden is het product in een later stadium te leveren. De eventueel reeds door de consument verrichte betaling voor het niet-leverbare product, wordt in dat geval zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

ARTIKEL 4. | VERZENDING EN BETALING

1. Het bepaalde in dit artikel is slechts van toepassing indien niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de consument de producten afhaalt op locatie van Trim.nl.

2. Levering van de bestelling vindt plaats door verzending daarvan naar het door de consument opgegeven afleveradres.

3. De bestelling wordt, indien mogelijk, verzekerd verzonden via DHL. In de regel bezorgt DHL binnen 1 tot 3 werkdagen, en op zaterdag, echter kan DHL een uitloop van 3 dagen hebben. Indien de consument niet aanwezig is ten tijde van de aflevering, dan heeft DHL het recht de bestelling op een afhaalpunt af te geven waar consument het dan zelf kan afhalen. Voor uitzonderlijke grote of zware bestellingen schakelt Trim.nl een speciale koerier in. Hierdoor kan enige extra vertraging worden opgelopen omdat deze koerier 1 dag van tevoren gereserveerd moet worden. Indien de consument ten tijde van afleveren door de koerier, niet aanwezig is, kan hij dit in overleg met de koerier verder regelen.

4. In de regel bezorgt DHL de dag nadat de producten door Trim.nl aan haar zijn overgedragen, echter kan Trim.nl dit uiteraard niet garanderen omdat dit zich buiten de invloedsfeer van Trim.nl begeeft.

5. Op bovenstaande transporttijden is artikel 9.2 van overeenkomstige toepassing.

6. Indien de bestelling bij vooruitbetaling middels IDeal, niet binnen 4 werkdagen (ma-vrij), of bij overboeking niet binnen 7 werkdagen wordt geleverd, wordt de consument aanbevolen per e-mail ([email protected]) contact op te nemen; mogelijk is er dan iets fout gegaan bij de bestelling.

7. Koeriersdiensten hebben het recht de bestelling bij buren van het afleveradres af te leveren.

8. Trim.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de consument onjuiste of onvolledige (adres)gegevens aan Trim.nl heeft verstrekt.

9. De consument is er zelf verantwoordelijk voor dat de bestelling afgeleverd kan worden. De consument dient er dus zelf zorg voor te dragen dat er op het tijdstip van aflevering iemand op het afleveradres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien het niet mogelijk was om de bestelling af te leveren, eventueel na meerdere afleveringspogingen of afhaalmogelijkheden op een afhaalpunt, wordt de bestelling teruggestuurd naar Trim.nl. Indien de consument de bestelling dan wederom wil laten verzenden, behoudt Trim.nl zich het recht voor om daarvoor (nogmaals) transportkosten in rekening te brengen conform het bepaalde in het overige van dit artikel. De extra kosten dienen dan vooraf voldaan te worden. Indien de consument de zending wil annuleren, zal Trim.nl een creditnota aanmaken onder aftrek van de transport- en retourkosten.

10. Het is niet mogelijk bestellingen naar een postbus te sturen. Het is ook niet mogelijk per envelop (brievenbuspost) op te sturen om daarmee de transportkosten te drukken, ook niet indien de consument het risico van verlies en beschadiging voor zijn rekening neemt. Indien de envelop namelijk kwijtraakt of de bestelling wordt beschadigd, verwacht de consument vaak toch van Trim.nl dat hij als verkoper eenzelfde product opnieuw opstuurt zonder extra kosten. Dit is helaas gebleken in voorgaande jaren toen Trim.nl wel producten onverzekerd per envelop verstuurde. Om niet meer met klanten in een dergelijke (ongewenste) positie te komen, is besloten geen uitzonderingen meer te maken en alle producten, hoe klein of goedkoop ook, verzekerd per pakketdienst te versturen.

11. Trim.nl bezorgt uitsluitend in Nederland en België. Bestellingen binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden) worden GRATIS bezorgd bij bestelbedragen vanaf € 50,-.Bij bestellingen onder € 50,- zijn de verzendkosten voor rekening van de consument. Bij bestellingen onder de 20,- wordt een extra (kleine order)toeslag van 2,50 bovenop de normale transportkosten gerekend. Bij bestellingen naar België wordt boven op de standaard verzendkosten een extra vaste BE-toeslag van € 5,- per pakket en € 50,- per pallet of extra groot pakket gerekend. 

12. Bij bezorging binnen Nederland is vooruitbetaling verschuldigd, tenzij de consument heeft aangegeven de bestelling te komen afhalen. Indien de producten worden afgehaald dan dient ter plekke te worden afgerekend.

13. Bij bezorging in België is steeds vooruitbetaling verschuldigd.

14. In geval van vooruitbetaling wordt de bestelling verstuurd na ontvangst van de betaling. Dit kan 1 tot 2 dagen duren. De bestelling wordt 7 dagen gereserveerd. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen, wordt de bestelling zonder tegenbericht geannuleerd. Een eventuele betaling na 7 dagen wordt teruggestort op de rekening van de consument en/of in overleg verrekend.

15. Indien de consument kiest voor betaling middels iDeal, wordt direct een betalingsbevestiging per e-mail door de bank van de consument aan Trim.nl verzonden. De bestelling wordt dan ook direct behandeld en verstuurd.

16. Vooruitbetalingen middels overboeking dienen te geschieden onder vermelding van de naam van de consument en het betreffende ordernummer, op rekening van: TRIM NEDERLAND BV, Lorentzweg 7, 3208 LJ SPIJKENISSE. BANK: RABOBANK IBAN: NL42 RABO 0119 8366 88. BIC: RABONL2U. LAND: NEDERLAND. Zodra de betaling door Trim.nl is ontvangen, wordt de bestelling behandeld en verstuurd.

17. Indien het totaalbedrag van de bestelling door het niet kunnen leveren van een product onder het francobedrag uitkomt, zal de consument daarvan telefonisch of per mail in kennis worden gesteld en de kans krijgen de bestelling aan te vullen om zodoende weer boven het francobedrag uit te komen of om het restant van de bestelling te annuleren. Uiteraard wordt in het laatste geval het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op de rekening van consument teruggestort.

ARTIKEL 5. | AFHALEN DOOR CONSUMENTEN 

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bestelling door de consument wordt afgehaald op locatie van Trim.nl.

2. Indien de consument in het betaalscherm kiest voor het afhalen van de bestelling, dan klapt er een veld open waar de gewenste afhaaldatum ingevuld kan worden. Na het volledig invullen en verzenden van de bestelling, ontvangt de consument direct een orderoverzicht die door het systeem automatisch wordt verzonden (waarvoor de consument mogelijk ook de spam-map dient te raadplegen). Na enige tijd volgt een tweede e-mail waarin de afhaalafspraak wordt bevestigd of waarin (in uitzonderlijke gevallen) een andere datum wordt voorgesteld.

3. Voor een aantal producten geldt een speciale afhaalprijs* die gerekend wordt indien de bestelling wordt afgehaald. Indien geen speciale afhaalprijs zichtbaar is, dan geldt de normale prijs. Op een bestelling met producten zonder speciale afhaalprijs, wordt een korting van € 7,95 gegeven op het totaalbedrag van de bestelling, mits de bestelling boven het francobedrag van € 50,- uitkomt. Bij een bestelling onder het francobedrag van € 50,-, worden de gerekende verzendkosten in mindering gebracht. Er wordt verder geen extra korting gegeven.
* Op producten met een speciaal prijs aanbod (aanbiedingsprijs) wordt geen extra afhaalkorting gegeven. De aanbiedingsprijs geldt dan ook bij afhalen.

4.Indien een bestelling een product met speciale afhaalprijs bevat, alsook een of meerdere producten zonder speciale afhaalprijs, dan wordt in afwijking van het bepaalde in lid 3 geen extra korting van € 7,95 gegeven.

5. Afhalen is mogelijk van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00 uur, echter UITSLUITEND op de dag die door Trim.nl met de consument is bevestigd middels de bevestiging als bedoeld in artikel 3.9.

6. Bij het afhalen van de bestelling dient de consument het bedoelde orderoverzicht alsook de bevestiging als bedoeld in artikel 3.9 aan Trim.nl te tonen. Het is bij afhalen niet mogelijk nog andere producten dan die vermeld zijn op het orderoverzicht te kopen en mee te nemen. De op het orderoverzicht vermelde prijs wordt bij het afhalen van de bestelling aangepast aan de afhaalprijs en de consument dient ter plekke het juiste bedrag te voldoen, per pin of contant. Bij contante betaling worden geen briefjes groter dan 100,- euro geaccepteerd.

7.Indien u komt afhalen dan kan een mondkapje verplicht worden gesteld.

ARTIKEL 6. | AFHALEN DOOR BEDRIJVEN E.D. (DUS MET INLOGCODE)

Voor klanten met een inlogcode gelden andere afhaaltijden dan zoals in artikel 5 bepaald (zie voor die gevallen de juiste tijden na inloggen achter de button “Contact”). Het is voor klanten met een inlogcode niet mogelijk om toch op de afhaaltijden van consumenten langs te komen.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval de bestelling in gedeelten is geleverd, vangt deze termijn pas aan na ontvangst door de consument van de laatste deellevering.

2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Trim.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Trim.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Trim.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Trim.nl de ontbinding per e-mail bevestigen.

3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de betreffende producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de te retourneren producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, aan Trim.nl retourneren. Trim.nl heeft geen ophaalservice en de consument kan de producten niet zelf terugbrengen; de consument dient zorg te dragen voor het terugzenden van de betreffende producten.

5. De consument is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Trim.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de eventueel reeds van de consument ontvangen betaling.

6. Retournering van de producten dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de overeenkomst door de consument conform het bepaalde in lid 2 is ontbonden, plaats te vinden.

7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Trim.nl geweigerd. Indien niet of onvoldoende wordt gefrankeerd en als gevolg daarvan de retourzending zoekraakt, is dit voor risico van de consument.

8. Trim.nl zal de van de consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Trim.nl zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden naar het adres van Trim.nl. Het creditbedrag wordt altijd teruggestort op rekening waar ook de betaling vanaf kwam indien de order per bank is betaald.

9. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Trim.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Trim.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardverzending heeft gekozen.

ARTIKEL 8. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

1. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:

a) volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

b) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

c) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling of directe verpakking na levering is verbroken, zoals in geval van geleverde vloeistoffen;

d) producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

e) verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

f) kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

g) producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

2. Ten aanzien van onderdelen van producten kan geen recht van ontbinding worden ingeroepen.

ARTIKEL 9. | LEVERINGSTERMIJNEN

1. In geval van verzending van de bestelling geldt dat na ontvangst van de betaling, c.q. totstandkoming van de overeenkomst bij remboursleveringen, Trim.nl ernaar streeft om, afhankelijk van de drukte, op werkdagen binnen 24 tot 48 uur de bestelling te versturen.

2. Bovenstaande en alle andere vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. In geval van niet-tijdige levering dient Trim.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de consument alvorens in verzuim te kunnen geraken.

TRACK & TRACE-MAIL

3. Na het verwerken van een bestelling die wordt verzonden, ontvangt de consument automatisch een e-mail waarin hij geïnformeerd wordt dat de bestelling is overgedragen aan de pakketdienst. In dit e-mailbericht wordt tevens het track & trace-nummer van de zending vermeld zodat de consument zelf de zending kan volgen. De consument dient dit nummer per cijfer in te voeren omdat het track & trace-systeem van de pakketdiensten anders mogelijk niet werkt; kopiëren en plakken werkt mogelijk niet. Het kan voorkomen dat na het invoeren van de barcode in track & trace, de zending niet getoond wordt en/of niet gevonden wordt omdat de zending dan door de pakketdienst nog niet in zijn systeem bij track & trace is ingevoerd. In dat geval raadt Trim.nl de consument aan om het een paar uur later nog eens te proberen.

4. Indien een pakket volgens track & trace is afgeleverd terwijl de consument de bestelling niet heeft ontvangen op het door de consument opgegeven afleveradres, dan dient de consument binnen twee dagen na de veronderstelde afleverdatum, een e-mail te sturen aan Trim.nl ([email protected]) zodat Trim.nl in overleg met de koeriersdienst kan nagaan waar de verzending is fout gegaan om tot een oplossing van het probleem te komen. Na twee dagen is het niet meer mogelijk na te gaan wat er is fout gegaan en kan Trim.nl niets meer uitzoeken of oplossen. Trim.nl is dan ook nimmer aansprakelijk indien de consument niet tijdig reageert.

ARTIKEL 10. | RISICO-OVERGANG, KLACHTEN EN GARANTIE

1. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen. Schades en mankementen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling gemeld te worden per e-mail ([email protected]). Het is van belang dat de consument erop let dat hij hiervan wel een bevestiging van Trim.nl ontvangst binnen een werkdag. Indien deze ontvangstbevestiging niet door de consument wordt ontvangen, heeft Trim.nl de e-mail niet ontvangen. Indien een product wordt geretourneerd en er is geen schade of mankement voor terugsturen door de consument aan Trim.nl gemeld en het product komt met schade of gebreken aan bij Trim.nl, dan kan het product alsnog door Trim.nl geweigerd worden, dan wel zal Trim.nl de kosten voor herstel verrekenen met de vorderingen van de consument op Trim.nl. De consument kan zich dan niet meer beroepen op het feit dat hij het product in die staat heeft ontvangen.

2. De consument kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Trim.nl daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, in kennis heeft gesteld. Blijkt echter aan een product een eigenschap te ontbreken die deze volgens Trim.nl bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de geleverde producten gelijk aan de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, met dien verstande dat standaard 1 jaar garantie wordt gegeven op elektrische trimtafels, grote staande föhns en andere elektrische apparaten. Indien de garantietermijn langer is dan 1 jaar, wordt dit apart overeengekomen en op factuur vermeld. De garantie is niet overdraagbaar bij doorverkoop.

4. Geen garantie wordt gegeven op batterijen en/of accu's, slijtende onderdelen en geen garantie wordt gegeven op roest op metalen of RVS delen en/of producten.

5. Een door Trim.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Trim.nl kunnen doen gelden.

6. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een na de levering van buitenkomende oorzaak of voor het overige niet aan Trim.nl of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik, alsmede gebreken als gevolg van reparaties of herstellingen die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Trim.nl door de consument of een door hem aangewezen derde zijn uitgevoerd, dan wel daartoe een kennelijke poging is ondernomen.

7. Te retourneren producten dienen aan het adres van Trim.nl in Spijkenisse aangeboden te worden. De kosten daarvan komen voor rekening van de consument. Indien een product retour komt moet het duidelijk zijn van wie het afkomt. Indien onduidelijk is van wie het geretourneerde product afkomt en/of wat de zending bevat kan levering door Trim.nl geweigerd worden.

8. Indien blijkt dat het product een mankement vertoont binnen de garantietermijn, dan zal Trim.nl het product, onverminderd het bepaalde in lid 6, repareren dan wel vervangen.

ARTIKEL 11. | REPARATIES

Op verzoek van de consument kan Trim.nl reparaties uitvoeren, echter onder de strikte voorwaarden als hierna vermeld. Een verzoek tot reparatie dient vooraf per mail ([email protected]) ingediend te worden. Het zomaar opsturen van producten ter reparatie is dus niet toegestaan. Trim.nl kan dan ook alsnog de reparatie weigeren. Kosten voor het retoursturen (zonder reparatie) dienen dan vooraf overgemaakt te worden. In overleg kan Trim.nl een eventuele reparatie aanvaarden. Het product dient dan op eigen kosten bij Trim.nl aangeleverd te worden (per post of zelf langsbrengen). Trim.nl zal proberen vooraf de kosten voor reparatie op te geven, echter indien dit niet mogelijk is, komt het risico voor onvoorziene kosten voor rekening van de consument. De consument dient eraan mee te werken dat Trim.nl een duidelijk beeld kan vormen van de schade of het mankement zodat hij zo snel en zo goedkoop mogelijk de reparatie kan uitvoeren. Indien Trim.nl dat nodig acht, zal telefonisch contact met de consument gezocht worden. Indien de consument hier niet aan mee wil werken, behoudt Trim.nl zich het recht voor de reparatie alsnog te weigeren. Alle kosten van de reparatie dienen vóór het terugsturen van het gerepareerde product voldaan te worden.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

1. Trim.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Trim.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGSVERZUIM

1. Alle door Trim.nl voor de consument toepasselijke prijzen zijn inclusief btw. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 3.10, de door de consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw, bezorgkosten en de extra vaste toeslag voor een zending naar België.

2. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is hij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

3. Het bepaalde in het vorige lid laat de rechten van Trim.nl als bedoeld in het volgende artikel onverlet.

4. Alle kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de consument in verzuim is, zoals (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor zijn rekening.

5. Trim.nl zal de consument vanwege zijn betalingsverzuim niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 14. | NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Trim.nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Trim.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de consument ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de consument schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de consument zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Trim.nl is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade behoort te dragen.

2. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Trim.nl mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Trim.nl betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder reikt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trim.nl bedraagt één jaar. Aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren.

4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Trim.nl, zal de consument Trim.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Trim.nl, alsmede het gebruik van de door of namens Trim.nl geleverde producten.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Trim.nl geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de consument al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Trim.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Trim.nl of de door Trim.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Trim.nl is bij verzuim van de consument gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de consument.

5. Als de consument, nadat de producten door Trim.nl aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de consument zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | PRIVACY

Trim.nl is gerechtigd om met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, zijn persoonsgegevens, zoals het e-mailadres van de consument, te gebruiken om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe producten of nieuwe ontwikkelingen in de branche. Indien de consument dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

ARTIKEL 18. | VRAGEN EN KLACHTEN

1. Vragen en klachten dienen per e-mail ([email protected]) door de consument te worden ingediend. Trim.nl streeft ernaar vragen en klachten van consumenten zo snel mogelijk te beantwoorden. Indien naar oordeel van Trim.nl telefonisch contact gewenst is naar aanleiding van een vraag of klacht, zal een medewerker van Trim.nl de consument telefonisch benaderen.

2. Bij Trim.nl ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een vraag of klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht van de consument niet in onderling overleg met Trim.nl kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de consument en Trim.nl voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.